Sample

התקינה השמאית

התקינה השמאית

התקינה השמאית

משרדנו פועל על פי כללי הוועדה לתקינה שמאית ומעדכן את שומתנו בכל הנוגע לתקנים החדשים.

הועדה לתקינה שמאית הוקמה על ידי מועצת שמאי המקרקעין בשיתוף עם אגף שומת מקרקעין, לשכת שמאי המקרקעין, צרכני שומות ובעלי עניין בתחום שמאות המקרקעין במטרה לשפר את הטיב והאמינות של המידע הכלול בדו"חות שומה (בצורת כללים מנחים לעורך השומה) לשם שמירת ענייניו של ציבור המשתמשים בהם.

להלן רשימת התקנים המאושרים נכון ליום 26.9.2011:

מס' תקן מהות התקן

01 פרוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין לסוגיהן

02 יישום גישות השומה בשומות מקרקעין לנכסים בנויים למגורים, משרדים, תעשיה, מלאכה ומסחר

03 יישום גישות השומה בשומות מקרקעין לנכסים לא בנויים למגורים, משרדים, תעשיה, מלאכה, מסחר ולקרקע חקלאית

04 הוראות לעריכת סעיף "זיהוי הנכס" בשומות מקרקעין

05 הוראות לעריכת סעיף "תאור הנכס והסביבה" בשומות מקרקעין

06 הוראות לעריכת סעיף "המצב התכנוני" בשומות מקרקעין

07 הוראות לעריכת סעיף "הזכויות בנכס" (המצב המשפטי) בשומות מקרקעין

08 הוראות לעריכת סעיף "עקרונות גורמים ושיקולים" בשומות מקרקעין

09 הגדרה ודווח של שטחים בנויים בדירות מגורים בשומות מקרקעין

11 סוגיות מיסוי בשומות מקרקעין (פרק א'- התיחסות למע"מ)

14 פרוט מזערי נדרש בסקירה של שומת מקרקעין (Review)

15 פרוט מזערי נדרש בטבלת הקצאה ואיזון הנערכת לתכנית איחוד וחלוקה

16 פרוט מזערי נדרש בשומת מקרקעין שעניינן הכרעה במחלוקת שמאית

17 פרוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך ולצורך ישום תקינה חשבונאית

18 גילוי מינימלי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות עבור נכסי ההשקעה במקרקעין – ריט

19 פרוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין המיועדות להצעת זכויות במקרקעין כבטוחה לאשראי

20 פרוט נדרש בדו"ח לבדיקה של נכס מקרקעין שאינה כוללת הערכת שווי

 

כתב המקור: http://www.justice.gov.il/MOJHeb/VaadaLetkinaShamaot/TkanimMeusharim