Sample

תעודת רישום בפנקס שמאי המקר

תעודת רישום בפנקס שמאי המקר

תעודת רישום בפנקס שמאי המקרקעין
וזאת לתעודה כי יניב רפאל
נרשם בפנקס שמאי המקרקעין
בהתאם לחוק שמעי המקרקעין, התשס"א 2001

לצפייה בתעודה המלאה לחצו כאן